Žena a alkohol

Autor článku:  MUDr. Silvia Lúčna

 

Neľútostné štatistiky na Slovensku i vo svete jasne dokazujú nárast počtu žien závislých od alkoholu. Prispievajú k tomu hlavne zmeny v spoločenskom postavení ženy od druhej svetovej vojny, ale obzvlášť v posledných 20-tich rokoch . Ženy sa stávajú celkom nezávislé, sú vzdelanejšie, ambiciónejšie, zastávajú vedúce funkcie. Samozrejme, že chcú byť tiež manželkami a matkami. To kladie veľké nároky na ich psychiku a vytvára priestor pre problémy a konflikty, ktoré môžu byť základom pre rozvoj závislosti. Keďže alkohol je legálny a všade dostupný, je  pre ženy drogou číslo jedna. Podľa niektorých údajov je  v súčastnosti pomer závislých žien ku závislým mužom 1: 3. Alkoholizmus žien má všeobecne väčší negatívny dopad na zdravie ženy,  jej rodinu a deti, preto je aj spoločnosťou menej tolerovaný a závislé ženy sú viac odsudzované než muži.    

Pri skúmaní a riešení problému závislosti od alkoholu sa spočiatku nebralo do úvahy, či ide o muža, alebo ženu. V liečbe žien závislých od alkoholu sa postupovalo na základe poznatkov získaných pri skúmaní a liečení závislých mužov. Postupne sa ukazovalo, že „ženské pitie“ má svoje špecifiká, a že organizmus ženy v mnohom reaguje odlišne na alkohol než organizmus muža. Tieto rozdiely súvisia s anatomickými, fyziologickými aj psychologickými odlišnosťami oboch pohlaví.

 

TELESNÉ A FYZIOLOGICKÉ ROZDIELY

 

TUK A VODA

 

Telo ženy obsahuje viac tuku a menej vody ako telo muža. Tuk  je potrebný predovšetkým pre tvorbu ženských pohlavných hormónov. Jeho väčšie množstvo má vplyv na celkovú látkovú premenu.Týka sa to hlavne látok, ktoré sú rozpustné v tukoch. Alkohol je rozpustný vo vode, a vzhľadom k menšiemu množstvu vody v ženskom organizme / až o 12 % menší objem celkovej telesnej vody /  sa skonzumovaný alkohol „rozpustí“ u ženy v menšom telesnom objeme. To je jedna s príčin, prečo ženy po vypití rovnakého množstva alkoholu v prepočte na kilogram hmotnosti, majú v krvi zistenú vyššiu hladinu alkoholu, než muži.

 

ENZÝMY   

 

Asi 20 %  alkoholu z vypitého nápoja sa vstrebáva už v žalúdku, 80 % v tenkom čreve. V žalúdku sa nachádza enzým alkoholdehydrogenáza, ktorý alkohol rozkladá už pri jeho vstrebávaní sa cez sliznicu žalúdka. Zistilo sa, že ženy majú menej tohto enzýmu v žalúdočnej sliznici, než muži. Preto sa  u žien cez stenu žalúdka po vypití  vstrebáva do krvi viacej alkoholu. To  je ďaľšia príčina, prečo sa ženy „ rýchlejšie opijú“. Množstvo tohto enzýmu navyše prirodzene klesá po 50-tom roku ženy. Z toho vyplýva, že ženy v zrelšom a staršom veku budú mať  po konzumácii alkoholu hladinu v krvi  ešte vyššiu. 

 

HORMÓNY

 

Niektoré vedecké štúdie upozorňujú, že hladina alkoholu v krvi u žien sa mení aj v súvislosti s menštruačným cyklom. Vyššia hladina bola zaznamenená hlavne v predmenštruačnom období. Súvisí to pravdepodobne s vyplavovaním ženských pohlavných hormónov a ich vplyvom na celkový metabolizmus u ženy. V tomto období cyklu sa tiež častejšie vysktyujú duševné ťažkosti ako depresívne či úzkostné stavy, podráždenosť a precitlivelosť. Podrobnejšie vzťahy sú predmetom ďaľšieho vedeckého skúmania.

Antikoncepčné tabletky, ktoré obsahujú v rôznom pomere dva hlavné druhy ženských pohlavných hormónov, majú takisto vplyv na látkovú premenu alkoholu. Tieto lieky spomaľujú vylučovanie alkoholu z organizmu.

 

PEČEŇ

 

Ženy majú primerane k svojmu telesnému objemu aj menšiu pečeň než muži. Tento orgán u žien je viacej zaťažený spracovávaním  ženských pohlavných hormónov. V porovnaní s mužmi vzniká poškodenie pečeňového tkaniva, predovšetkým steatóza pečene /stukovatenie/ u žien rýchlejšie, a to aj pri konzumácii menšieho množstva alkoholu. Ženy –alkoholičky sú tiež viac ohrozené cirhózou pečene /“stvrdnutie“/. Pokusy na zvieratách dokazujú súvislosť s účinkom ženského pohlavného hormónu estrogénu. Obsah a aktivita  pečeňových enzýmov rozkladajúcich alkohol /pečeňová alkoholdehydrogenáza, systém MEOS tzn. mikrozomálny etanolový oxidačný systém/ sú zrejme dané hlavne geneticky. Rozdiely medzi pohlaviami v tomto smere sa skúmajú.

 

MOZOG

 

Dnes sa už všeobecne uznáva, že mozog patrí medzi orgány, ktoré vykazujú tzv. pohlavné rozdiely. Moderné technológie v posledných rokoch umožnili zistiť zaujímavé rozdiely vo fungovaní mužského a ženského mozgu. Tieto odlišnosti sa týkajú aj chemických látok v mozgu nazývaných neurotransmitery. Iné „vyladenie„ týchto neurochemických systémov u ženy je možno príčinou dávno známej skutočnosti, že u žien sa závislosť od alkoholu a jej komplikácie  rozvíjajú rýchlejšie. Častejšie sú závažné duševné poruchy : depresie, alkoholické psychózy a demencie. Moderné výskumy nám istotne prinesú v tejto oblasti zaujímavé poznatky.

 

SRDCE A CIEVY

 

U žien závislých od alkoholu sa preukázalo vyššie riziko vzniku poškodenia srdcového svalu tzv. kardiomyopatie. Rovnako sa preukázal vyšší výskyt hypertenzie / vysokého tlaku krvi/ u žien v mladšom veku pokiaľ boli závislé od alkoholu v porovnaní s bežnou priemernou populáciou. Pri chronickej konzumácii alkoholu sa pravdepodobne stráca ochranný účinok estrogénov / ženských pohlavných hormónov /  na srdcovo-cievny systém. V tejto súvislosti sa zistila celková vyššia úmrtnosť žien-alkoholičiek na srdcovo-cievne náhle príhody / napríklad infarkt myokardu/ než u populácie žien bez závislosti.  

 

TRÁVIACI SYSTÉM

 

Vznik vredovej choroby žalúdka a dvanástnika a krvácania z tráviaceho traktu je u žien – alkohličiek rýchlejší ako u mužov.  Pri chronickom abúze alkoholu sa u žien častejšie vyskytujú aj chudokrvnosť a poruchy výživy.

 

KOSTI

 

Alkohol ako chemikália narušuje látkovú premenu vápnika a vitamínu D. Tieto dve látky sú pre ženský organizmus veľmi dôležité ako prevencia pred osteoporózou – rednutím kostí, zvlášť v zrelšom veku v období menopauzy. Osteoporóza spôsobuje, že takto poškodené kosti sú lámavejšie a zlomeniny sa horšie hoja. Úrazy žien –alkoholičiek sú veľmi časté a následky zlomenín pri súčasnej osteoporóze sú trvalé. Najčastejšou zlomeninou je zlomenina krčka stehennej kosti. Pri súčastnom výskyte osteoporózy môže byť následkom trvalé pripútanie na lôžko.

 

 

POHLAVNÝ SYSTÉM

 

Alkohol má veľmi nepriaznivý vplyv na reprodukčný systém ženy. Pri častejšej konzumácii spôsobuje narušenie menštruačného cyklu, hlavne poruchy vaječníkov, môže spôsobiť predčasnú menopauzu a neplodnosť. Má vplyv na celkový sexuálny život a prežívanie, znižuje libido a orgazmus.          

 

IMUNITNÝ SYSTÉM

 

Alkohol  pri častej konzumácii oslabuje imunitný systém, ktorý chráni organizmus pred infekciami a pred vznikom rakoviny. U žien závislých od alkoholu sa preukázalo vyššie riziko vzniku  rakoviny prsníka. Tiež sa častejšie vyskytujú chronické zápalové procesy.

 

TEHOTENSTVO

 

Špecifickým a jedinečným stavom u ženy je tehotenstvo. Organizmus gravidnej ženy je ešte citlivejší na alkohol, navyše pôsobí aj na rastúci plod. Alkohol má malú molekulu a bez problémov prenikne tzv. placentárnou bariérou, ktorá čiastočne chráni plod pred nebezpečnými látkami kolujúcimi v krvi matky. O 15 minút po požití alkoholu má plod v krvi rovnakú hladinu alkoholu ako matka. Dieťa ešte v tele matky sa takto stáva „pijanom“ pokiaľ tehotná žena holduje alkoholu.

Organizmus nenarodeného dieťaťa ešte nedokáže tento alkohol odbúravať. Alkohol na dieťa pôsobí ako jed a spôsobuje celý rad  poškodení, ktoré sú známe spoločne pod pojmom fetálny alkoholový syndróm tzv. FAS.

FAS sa vyskytuje až u 43 % detí žien –alkoholičiek. Dieťa postihunté týmto syndrómom má poruchy vo vývoji tváre, rozštepy podnebia, menšiu hlavu, vrodené orgánové vývojové vady napríklad srdca a močového a pohlavného ústrojenstva, celkovo neprospieva, má spomalený rast  a psychomotorický vývoj a býva často mentálne retardované.

Alkohol môže spôsobiť spontánny potrat, predčasný pôrod nedonoseného dieťaťa, častejšie sú pôrody mŕtvonarodených detí a popôrodné komplikácie. Ľahšie funkčné poškodenia centrálneho nervového systému detí sa často prejavia až v neskoršom veku ako poruchy pozornosti a správania sa s hyperaktivitou.

U novorodenca ženy závislej od alkoholu a do 12-tich hodín po pôrode môže rozvinúť tzv. NAS – novorodenecký abstinenčný syndróm. NAS má tieto príznaky : poruchy dýchania, svalového tonusu, tras končatín a kŕče,časté a neobvyklé vegetatívne prejavy ako zívanie, slinenie, kýchanie, štikútanie, slzenie a silné potenie.

Alkohol sa pokladá za jednoznačný teratogén – teda látku, ktorá môže ťažko poškodiť alebo aj usmrtiť vyvíjajúci sa plod.

      

PSYCHOLOGICKÉ ROZDIELY

 

Psychika ženy je tiež odlišná, čo sa prejavuje aj vo vzťahu k požívaniu alkoholu ako drogy a vzniku závislosti. Ženy sú vo vzťahu k potenciálne návykovým látkam opatrnejšie a zdržanlivejšie. U žien je silnejšie rozvinutý a viacej sa v ich reagovaní prejavuje pud sebazáchovy. Majú sklon k úzkostným a depresívnym reakciám. Viac ich emotívne zasahujú konflikty a problémy vo vzťahoch a životné zmeny.  Majú tendenciu dlho znášať tlak a psychickú nepohodu, pretože sa snažia prispôsobiť každej situácii. Sú pasívnejšie v riešení problémov.  Mnohé sa nechajú dlhodobo  psychicky a často aj fyzicky zraňovať napríklad násilným partnerom, či kolegom v práci. Často hľadajú príčiny problémov a konfliktov v sebe samých, čo vyvoláva silné pocity viny. Horšie sa vyrovnávajú so stratou partnera, odchodom detí z domu, so starnutím. Preto má u žien alkoholizmus  prevažne tzv. psychogénne príčiny /psychologicky podmienené/ , na rozdiel od mužov, kde sú príčiny vzniku tzv. sociogénne /sociálne podmienené/. U žien s rozvinutou závislosťou od alkoholu skôr dochádza k degradácii osobnosti s rozpadom morálnych zábran a vyšších citov. Oveľa menej sa vyskytuje agresivita a trestná činnosť v porovnaní s mužmi. Pri liečení sú prispôsobivejšie  a dokážu si ľahšie vytvoriť a udržať zdravý životný štýl.

Postupne sa podarilo vyšpecifikovať znaky typické pre „ženské pitie“. Ženy začínajú piť alkohol v neskoršom veku ako muži,  pijú tajne osamote v domácnosti, zametajú „stopy“ po pití alkoholu, často veľmi rafinovaným spôsobom a za cenu mnohých klamstiev, pijú nutkavo, často kombinujú alkohol s inými psychotropnými látkami napríklad liekmi, často si nosia alkohol pri sebe napr. v kabelke. Svoj problém s alkoholom dokážu veľmi dlho skrývať pred okolím aj pred svojimi najbližšími.

Posledné roky sa však zvlášť v populácii mladých žien vytrácajú tieto základné znaky ženského pitia. Ženy začínajú čoraz viac piť  „mužským spôsobom„.Začínajú s alkoholom v mladšom veku, a pijú ho verejne, v podnikoch so spoločnosťou a partiou. Zrejme aj toto je časť dane za rovnoprávnosť pohlaví.

 

Použitá literatúra :

1. ASAM, W.Graham,T.K.Schulz, B.B.Wilford : Principles of Addiction Medicine                  

2. N.Heather, T.J.Peters,T. Stockwell : International Handbook of Alcohol Dependence and Problems

3.K. Nešpor : Návykové chování a závislost

4.O.Masár, H.Drobná : Niektoré medicínske problémy spojené s toxikomániou v spoločnosti

5.E.Kolibáš, V.Novotný : Alkoholizmus a drogové závislosti

6.K.Nešpor, J.Brodská et al. : Etiologie závislosti na alkoholu u mužú a u žen, Protialkoholiský obzor 1987

7.M. Martinove : Prednášky o alkoholizme žien

 

Moje údaje : MUDr. Silvia Lúčna

Adresa :   A. Hlinku 58/79 Piešťany 921 01

Narodená 9.9.1967 v Piešťanoch

Ostatné údaje osobne.

   

 

 

 

 

 

 

 ŽENA A ALKOHOL  

 

Neľútostné štatistiky na Slovensku i vo svete jasne dokazujú nárast počtu žien závislých od alkoholu. Prispievajú k tomu hlavne zmeny v spoločenskom postavení ženy od druhej svetovej vojny, ale obzvlášť v posledných 20-tich rokoch . Ženy sa stávajú celkom nezávislé, sú vzdelanejšie, ambiciónejšie, zastávajú vedúce funkcie. Samozrejme, že chcú byť tiež manželkami a matkami. To kladie veľké nároky na ich psychiku a vytvára priestor pre problémy a konflikty, ktoré môžu byť základom pre rozvoj závislosti. Keďže alkohol je legálny a všade dostupný, je  pre ženy drogou číslo jedna. Podľa niektorých údajov je  v súčastnosti pomer závislých žien ku závislým mužom 1: 3. Alkoholizmus žien má všeobecne väčší negatívny dopad na zdravie ženy,  jej rodinu a deti, preto je aj spoločnosťou menej tolerovaný a závislé ženy sú viac odsudzované než muži.    

Pri skúmaní a riešení problému závislosti od alkoholu sa spočiatku nebralo do úvahy, či ide o muža, alebo ženu. V liečbe žien závislých od alkoholu sa postupovalo na základe poznatkov získaných pri skúmaní a liečení závislých mužov. Postupne sa ukazovalo, že „ženské pitie“ má svoje špecifiká, a že organizmus ženy v mnohom reaguje odlišne na alkohol než organizmus muža. Tieto rozdiely súvisia s anatomickými, fyziologickými aj psychologickými odlišnosťami oboch pohlaví.

 

TELESNÉ A FYZIOLOGICKÉ ROZDIELY

 

TUK A VODA

 

Telo ženy obsahuje viac tuku a menej vody ako telo muža. Tuk  je potrebný predovšetkým pre tvorbu ženských pohlavných hormónov. Jeho väčšie množstvo má vplyv na celkovú látkovú premenu.Týka sa to hlavne látok, ktoré sú rozpustné v tukoch. Alkohol je rozpustný vo vode, a vzhľadom k menšiemu množstvu vody v ženskom organizme / až o 12 % menší objem celkovej telesnej vody /  sa skonzumovaný alkohol „rozpustí“ u ženy v menšom telesnom objeme. To je jedna s príčin, prečo ženy po vypití rovnakého množstva alkoholu v prepočte na kilogram hmotnosti, majú v krvi zistenú vyššiu hladinu alkoholu, než muži.

 

ENZÝMY   

 

Asi 20 %  alkoholu z vypitého nápoja sa vstrebáva už v žalúdku, 80 % v tenkom čreve. V žalúdku sa nachádza enzým alkoholdehydrogenáza, ktorý alkohol rozkladá už pri jeho vstrebávaní sa cez sliznicu žalúdka. Zistilo sa, že ženy majú menej tohto enzýmu v žalúdočnej sliznici, než muži. Preto sa  u žien cez stenu žalúdka po vypití  vstrebáva do krvi viacej alkoholu. To  je ďaľšia príčina, prečo sa ženy „ rýchlejšie opijú“. Množstvo tohto enzýmu navyše prirodzene klesá po 50-tom roku ženy. Z toho vyplýva, že ženy v zrelšom a staršom veku budú mať  po konzumácii alkoholu hladinu v krvi  ešte vyššiu. 

 

HORMÓNY

 

Niektoré vedecké štúdie upozorňujú, že hladina alkoholu v krvi u žien sa mení aj v súvislosti s menštruačným cyklom. Vyššia hladina bola zaznamenená hlavne v predmenštruačnom období. Súvisí to pravdepodobne s vyplavovaním ženských pohlavných hormónov a ich vplyvom na celkový metabolizmus u ženy. V tomto období cyklu sa tiež častejšie vysktyujú duševné ťažkosti ako depresívne či úzkostné stavy, podráždenosť a precitlivelosť. Podrobnejšie vzťahy sú predmetom ďaľšieho vedeckého skúmania.

Antikoncepčné tabletky, ktoré obsahujú v rôznom pomere dva hlavné druhy ženských pohlavných hormónov, majú takisto vplyv na látkovú premenu alkoholu. Tieto lieky spomaľujú vylučovanie alkoholu z organizmu.

 

PEČEŇ

 

Ženy majú primerane k svojmu telesnému objemu aj menšiu pečeň než muži. Tento orgán u žien je viacej zaťažený spracovávaním  ženských pohlavných hormónov. V porovnaní s mužmi vzniká poškodenie pečeňového tkaniva, predovšetkým steatóza pečene /stukovatenie/ u žien rýchlejšie, a to aj pri konzumácii menšieho množstva alkoholu. Ženy –alkoholičky sú tiež viac ohrozené cirhózou pečene /“stvrdnutie“/. Pokusy na zvieratách dokazujú súvislosť s účinkom ženského pohlavného hormónu estrogénu. Obsah a aktivita  pečeňových enzýmov rozkladajúcich alkohol /pečeňová alkoholdehydrogenáza, systém MEOS tzn. mikrozomálny etanolový oxidačný systém/ sú zrejme dané hlavne geneticky. Rozdiely medzi pohlaviami v tomto smere sa skúmajú.

 

MOZOG

 

Dnes sa už všeobecne uznáva, že mozog patrí medzi orgány, ktoré vykazujú tzv. pohlavné rozdiely. Moderné technológie v posledných rokoch umožnili zistiť zaujímavé rozdiely vo fungovaní mužského a ženského mozgu. Tieto odlišnosti sa týkajú aj chemických látok v mozgu nazývaných neurotransmitery. Iné „vyladenie„ týchto neurochemických systémov u ženy je možno príčinou dávno známej skutočnosti, že u žien sa závislosť od alkoholu a jej komplikácie  rozvíjajú rýchlejšie. Častejšie sú závažné duševné poruchy : depresie, alkoholické psychózy a demencie. Moderné výskumy nám istotne prinesú v tejto oblasti zaujímavé poznatky.

 

SRDCE A CIEVY

 

U žien závislých od alkoholu sa preukázalo vyššie riziko vzniku poškodenia srdcového svalu tzv. kardiomyopatie. Rovnako sa preukázal vyšší výskyt hypertenzie / vysokého tlaku krvi/ u žien v mladšom veku pokiaľ boli závislé od alkoholu v porovnaní s bežnou priemernou populáciou. Pri chronickej konzumácii alkoholu sa pravdepodobne stráca ochranný účinok estrogénov / ženských pohlavných hormónov /  na srdcovo-cievny systém. V tejto súvislosti sa zistila celková vyššia úmrtnosť žien-alkoholičiek na srdcovo-cievne náhle príhody / napríklad infarkt myokardu/ než u populácie žien bez závislosti.  

 

TRÁVIACI SYSTÉM

 

Vznik vredovej choroby žalúdka a dvanástnika a krvácania z tráviaceho traktu je u žien – alkohličiek rýchlejší ako u mužov.  Pri chronickom abúze alkoholu sa u žien častejšie vyskytujú aj chudokrvnosť a poruchy výživy.

 

KOSTI

 

Alkohol ako chemikália narušuje látkovú premenu vápnika a vitamínu D. Tieto dve látky sú pre ženský organizmus veľmi dôležité ako prevencia pred osteoporózou – rednutím kostí, zvlášť v zrelšom veku v období menopauzy. Osteoporóza spôsobuje, že takto poškodené kosti sú lámavejšie a zlomeniny sa horšie hoja. Úrazy žien –alkoholičiek sú veľmi časté a následky zlomenín pri súčasnej osteoporóze sú trvalé. Najčastejšou zlomeninou je zlomenina krčka stehennej kosti. Pri súčastnom výskyte osteoporózy môže byť následkom trvalé pripútanie na lôžko.

 

 

POHLAVNÝ SYSTÉM

 

Alkohol má veľmi nepriaznivý vplyv na reprodukčný systém ženy. Pri častejšej konzumácii spôsobuje narušenie menštruačného cyklu, hlavne poruchy vaječníkov, môže spôsobiť predčasnú menopauzu a neplodnosť. Má vplyv na celkový sexuálny život a prežívanie, znižuje libido a orgazmus.          

 

IMUNITNÝ SYSTÉM

 

Alkohol  pri častej konzumácii oslabuje imunitný systém, ktorý chráni organizmus pred infekciami a pred vznikom rakoviny. U žien závislých od alkoholu sa preukázalo vyššie riziko vzniku  rakoviny prsníka. Tiež sa častejšie vyskytujú chronické zápalové procesy.

 

TEHOTENSTVO

 

Špecifickým a jedinečným stavom u ženy je tehotenstvo. Organizmus gravidnej ženy je ešte citlivejší na alkohol, navyše pôsobí aj na rastúci plod. Alkohol má malú molekulu a bez problémov prenikne tzv. placentárnou bariérou, ktorá čiastočne chráni plod pred nebezpečnými látkami kolujúcimi v krvi matky. O 15 minút po požití alkoholu má plod v krvi rovnakú hladinu alkoholu ako matka. Dieťa ešte v tele matky sa takto stáva „pijanom“ pokiaľ tehotná žena holduje alkoholu.

Organizmus nenarodeného dieťaťa ešte nedokáže tento alkohol odbúravať. Alkohol na dieťa pôsobí ako jed a spôsobuje celý rad  poškodení, ktoré sú známe spoločne pod pojmom fetálny alkoholový syndróm tzv. FAS.

FAS sa vyskytuje až u 43 % detí žien –alkoholičiek. Dieťa postihunté týmto syndrómom má poruchy vo vývoji tváre, rozštepy podnebia, menšiu hlavu, vrodené orgánové vývojové vady napríklad srdca a močového a pohlavného ústrojenstva, celkovo neprospieva, má spomalený rast  a psychomotorický vývoj a býva často mentálne retardované.

Alkohol môže spôsobiť spontánny potrat, predčasný pôrod nedonoseného dieťaťa, častejšie sú pôrody mŕtvonarodených detí a popôrodné komplikácie. Ľahšie funkčné poškodenia centrálneho nervového systému detí sa často prejavia až v neskoršom veku ako poruchy pozornosti a správania sa s hyperaktivitou.

U novorodenca ženy závislej od alkoholu a do 12-tich hodín po pôrode môže rozvinúť tzv. NAS – novorodenecký abstinenčný syndróm. NAS má tieto príznaky : poruchy dýchania, svalového tonusu, tras končatín a kŕče,časté a neobvyklé vegetatívne prejavy ako zívanie, slinenie, kýchanie, štikútanie, slzenie a silné potenie.

Alkohol sa pokladá za jednoznačný teratogén – teda látku, ktorá môže ťažko poškodiť alebo aj usmrtiť vyvíjajúci sa plod.

      

PSYCHOLOGICKÉ ROZDIELY

 

Psychika ženy je tiež odlišná, čo sa prejavuje aj vo vzťahu k požívaniu alkoholu ako drogy a vzniku závislosti. Ženy sú vo vzťahu k potenciálne návykovým látkam opatrnejšie a zdržanlivejšie. U žien je silnejšie rozvinutý a viacej sa v ich reagovaní prejavuje pud sebazáchovy. Majú sklon k úzkostným a depresívnym reakciám. Viac ich emotívne zasahujú konflikty a problémy vo vzťahoch a životné zmeny.  Majú tendenciu dlho znášať tlak a psychickú nepohodu, pretože sa snažia prispôsobiť každej situácii. Sú pasívnejšie v riešení problémov.  Mnohé sa nechajú dlhodobo  psychicky a často aj fyzicky zraňovať napríklad násilným partnerom, či kolegom v práci. Často hľadajú príčiny problémov a konfliktov v sebe samých, čo vyvoláva silné pocity viny. Horšie sa vyrovnávajú so stratou partnera, odchodom detí z domu, so starnutím. Preto má u žien alkoholizmus  prevažne tzv. psychogénne príčiny /psychologicky podmienené/ , na rozdiel od mužov, kde sú príčiny vzniku tzv. sociogénne /sociálne podmienené/. U žien s rozvinutou závislosťou od alkoholu skôr dochádza k degradácii osobnosti s rozpadom morálnych zábran a vyšších citov. Oveľa menej sa vyskytuje agresivita a trestná činnosť v porovnaní s mužmi. Pri liečení sú prispôsobivejšie  a dokážu si ľahšie vytvoriť a udržať zdravý životný štýl.

Postupne sa podarilo vyšpecifikovať znaky typické pre „ženské pitie“. Ženy začínajú piť alkohol v neskoršom veku ako muži,  pijú tajne osamote v domácnosti, zametajú „stopy“ po pití alkoholu, často veľmi rafinovaným spôsobom a za cenu mnohých klamstiev, pijú nutkavo, často kombinujú alkohol s inými psychotropnými látkami napríklad liekmi, často si nosia alkohol pri sebe napr. v kabelke. Svoj problém s alkoholom dokážu veľmi dlho skrývať pred okolím aj pred svojimi najbližšími.

Posledné roky sa však zvlášť v populácii mladých žien vytrácajú tieto základné znaky ženského pitia. Ženy začínajú čoraz viac piť  „mužským spôsobom„.Začínajú s alkoholom v mladšom veku, a pijú ho verejne, v podnikoch so spoločnosťou a partiou. Zrejme aj toto je časť dane za rovnoprávnosť pohlaví.

 

Použitá literatúra :

1. ASAM, W.Graham,T.K.Schulz, B.B.Wilford : Principles of Addiction Medicine                  

2. N.Heather, T.J.Peters,T. Stockwell : International Handbook of Alcohol Dependence and Problems

3.K. Nešpor : Návykové chování a závislost

4.O.Masár, H.Drobná : Niektoré medicínske problémy spojené s toxikomániou v spoločnosti

5.E.Kolibáš, V.Novotný : Alkoholizmus a drogové závislosti

6.K.Nešpor, J.Brodská et al. : Etiologie závislosti na alkoholu u mužú a u žen, Protialkoholiský obzor 1987

7.M. Martinove : Prednášky o alkoholizme žien

 

Moje údaje : MUDr. Silvia Lúčna

Adresa :   A. Hlinku 58/79 Piešťany 921 01

Narodená 9.9.1967 v Piešťanoch

Ostatné údaje osobne.